-=ST=- EXEFCON WSV ~ok~ fee GB Lon *TRI* Wel
EXEFCON no
WSV no no
~ok~ NAP NAP NAP
fee no no no treaty
GB WAR WAR WAR WAR WAR
Lon no no no no no no
*TRI* no no no no no no no
Wel no no no no no no no no
ik no no no no no no no no no